E, e

E, e 1. Deveto slovo hrv. latinice, peto lat. abecede, sedmo ćir. azbuke; znak za prednji samoglasnik koji se u hrv. dijalektima izgovara negdje otvorenije, negdje zatvorenije. 2. mat Oznaka za transcendentan broj čija je vrijednost 2,718281828459….. Predstavalja graničnu vrijednost (limes) izraza (1 + 1/n)n kada n teži u beskonačnost. To je baza prir. ili Napierovih (Nepierovih) logaritama; e se također javlja kao eksponencijalna funkcija, npr. f (x) = eX. 3. fiz oznaka za elementarni el. naboj, e = 1,9 10-19 C, npr. +e za proton, -e za elektron. 4. oznaka za eksa- (E), predmetak mjernih jedinica sa značenjem 1018, npr. Em=1018 metara. 5. glazb U ant. Grčkoj prvi ton dorskog tetrakorda. 2. U sr. vijeku naziv za 5. ton tadašnjega tonskog sustava, poslije (i danas) 3. stupanj durske ljestvice građene na tonu c. Oznaka tonskog roda i akorda: E – E-dur, e – e-mol. 6. Međunar. automobilska oznaka za Španjolsku. 5. Međunar. oznaka za istok (engl. East, franc. Est), odn. ist. geogr. dužine.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: