ekvivalentnost ili ekvivalencija

ekvivalentnost ili ekvivalencija (latinski) 1. Istovrijednost, istovaljanost, jednaka vrijednost. 2. Matematička logika, dvopogodba, operacija koja dvama iskazima pridružuje treći koji je istinit ako, i samo ako, su oba iskaza istinita ili oba neistinita. Ako je X ekvivalentan Y, onda se obično kaže da je X nuždan i dovoljan uvjet za Y. Za skupove se kaže da su ekvivalentni ako se između njih može uspostaviti bijekcija. 3. fiz Ekvivalentnost mase i energije (E = mc2, A. Einstein).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: