Avicena

Avicena
Avicena (arapski: Abu Ali al-Husayn ibn-Sina), arapski filozof i liječnik (kraj Buhare, 980 – Hamadhan, Perzija 1037). Najveći arapski mislilac srednjeg vijeka. Glavni predstavnik arapskog aristotelizma. Naučava da je Bog vječni i čisti bitak, tvar (materija) je supstancija, vječna i nestvorena; na njoj počiva sve potencijalno, a u Bogu sve stvarno. Čovjekov um u svojim oblicima mišljenja stvara opće pojmove, koji postoje prije stvari u božanskom umu. Glavno djelo Knjiga ozdravljenja (Kitab aš-Šifa, u 18 knjiga) u ono je doba predstavljalo enciklopediju filozofske misli; podijeljeno je na logiku, fiziku, matematiku i metafiziku. Njegova je filozofija vrlo prisutna u raspravama srednjovjekovnih skolastika. Djelom Kanon medicine dao je temeljni tekst za liječnička saznanja i razvoj medicine u Zapadnoj Europi sve do XVII. stoljeća.