Ažbe, Anton

Anton Ažbe Ženski poluakt, Ljubljana, Narodna galerija
Ažbe, Anton, slovenski slikar (Dolenjčice nad Poljanama, kraj Škofje Loke, 30. V. 1862 – München, 6. III. 1905). U Münchenu osnovao privatnu slikarsku školu sa solidnom tehničkom podukom i individualnom slobodom; njegovi učenici su → Vasilij Kandinski, → Aleksej Javljenski, → Ludvik Kuba, → Josip Račić, → Oskar Herman i slovenski impresionisti. Slikao akademijskim načinom (Ženski poluakt; Crnkinja).