Bribir

Bribir
Bribir, selo u sjevernoj Dalmaciji, upravno područje grada Skradina, Šibensko-kninska županija, 14 km sjeverozapadno od Skradina; 79 stanovnika (2001). Tragovi pretpovijesne naseljenosti. U rimsko doba se na lokalitetu Glavici nalazilo naselje Varvaria, razoreno u doba seobe naroda; potom ga naseljavaju Hrvati. Kao Bribirska župa (Brebera) prvi se put spominje u djelu cara Konstantina VII. Porfirogeneta u X. stoljeću. Od XI. stoljeća do početka XVI. stoljeća sjedište hrvatskog velikaškog roda Šubića. Godine 1523. osvajaju ga Turci, a starosjedilačko stanovništvo se raseljava. Prestankom turske vlasti u drugoj polovici XVII. stoljeća novopridošlo stanovništvo naseljava podnožje brda Glavice, prostor današnjeg sela Bribira.