Brozović, Dalibor

Brozović, Dalibor, hrvatski jezikoslovac (Sarajevo, 28. VII. 1927 – Zagreb, 19. VI. 2009). Doktorirao 1957. (Govor u dolini rijeke Fojnice). Asistent na Kazališnoj akademiji u Zagrebu (1952–53), lektor i predavač na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (do 1956), zatim na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje je postao i redovit profesor. Potkraj 1980-ih sudjelovao u demokratskim promjenama u Hrvatskoj (jedan od utemeljitelja te dopredsjednik HDZ-a); 1990. član Predsjedništva RH. Od 1991. do 2001. glavni ravnatelj Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Član HAZU i MANU. Bavio se općom i poredbenom lingvistikom, slavistikom i kroatistikom te standardnim jezicima (Standardni jezik, 1971), hrvatskim dijalektima, fonologijom (Fonologija hrvatskoga književnoga jezika u Povijesnom pregledu… → Stjepan Babić i dr., 1991). Dokazao da je standardizacija hrvatskoga jezika počela u drugoj polovini XVIII. stoljeća. Bavio se i numizmatikom i esperantom; doprinos u nazivlju hrvatskoga novca 1994.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: