Dowland, John

Dowland, John, engleski skladatelj, pjevač i lutnjist (Westminster, London, 1562/63 – London, 21. I. 1626). Kao lutnjist i pjevač djelovao na više europskih dvorova i u Londonu. Jedan od najznačajnijih glazbenika svoga vremena, istaknuo se posebno četveroglasnim napjevima obrađenim za lutnju The First Book of Songs or Ayres (3 sveska, 1597–1603) i zbirkom Lachrymae za lutnju i viole (1605).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: