Enver-paša

Enver-paša
Enver-paša, tur. general (Carigrad, 22. XI. 1881 – Baldžuan, Tadžikistan, 4. VIII. 1922). Jedan od prvaka mladotur. pokreta; sudjelovao u svrgavanju sultana Abdul Hamida 1908. Vojni poslanik u Berlinu (1909); predvodio otpor protiv Talijana u Tripoliju (1911–12); u II. balk. ratu zauzeo Drinopolje. Kao ministar vojske (1914) zalagao se za ulazak Turske u rat na njem. strani. God. 1918. kao protivnik Kemal-paše Atatürka izbjegao iz zemlje. Poginuo u borbi protiv sovj. postrojba u Tadžikistanu.