Euler, Leonhard

Leonhard Euler
Euler, Leonhard, švicarski matematičar, fizičar i astronom (Basel, 15. IV. 1707 – Sankt Peterburg, 18. IX. 1783). Jedan od najvećih matematičara uopće. Pridonio mnogim područjima matematike (infinitezimalna analiza, diferencijalne jednadžbe, geometrija, trigonometrija …) i drugih područja znanosti (nebeska mehanika, dinamika fluida, akustika, optika…). Uveo u znanost mnoge oznake, pojmove (Eulerova formula ili Eulerov teorem, 1758, koji se odnosi na konveksne poliedre i predstavlja začetke teorije grafova, Eulerova funkcija, 1763, Eulerov pravac i dr.). Važnija djela: Uvod u infinitezimalnu analizu; Osnove integralnoga računa; Teorija gibanja krutih ili čvrstih tijela; Opća načela gibanja fluida; Teorija gibanja planeta i kometa.