Kovačević, Krešimir

Krešimir Kovačević
Kovačević, Krešimir, hrvatski muzikolog, leksikograf, glazbeni kritičar i pedagog (Zagreb, 16. IX. 1913 – Zagreb, 6. III. 1992). Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao kompoziciju, u Leipzigu stekao doktorat iz muzikologije. Operni korepetitor (Zagreb, Beograd), zborovođa (Zagreb, Osijek), dirigent (Dubrovnik), srednjoškolski profesor (Osijek, Dubrovnik), profesor Muzičke akademije u Zagrebu, kritičar i urednik (Muzička enciklopedija, 2. izdanje, 3 sveska, Leksikon jugoslavenske muzike, 2 sveska). Objavio mnogobrojne kritike i članke, više studija (Poslijeratno muzičko stvaralaštvo u Hrvatskoj 1945–1965; Die kroatische Musik des XVII. und XVIII. Jahrhunderts; Blagoje Bersa u svom vremenu; Krešimir Baranović) i knjiga (Hrvatski kompozitori i njihova djela; leksikon Glazbenici).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: