Santorio, Santorio

Santorio Santorio
Santorio, Santorio, talijanski liječnik (Kopar, 29. III. 1561 – Venecija,
22. II. 1636). Diplomirao medicinu u Padovi 1582. Mnogo godina djelovao u Hrvatskoj, 1599. vraća se u Veneciju gdje je prijateljevao s Galileijem. Jedan od najpoznatijih predstavnika ijatrofizičke i ijatromehaničke medicinske škole, koja je životne pojave i bolesti objašnjavala mehaničko-fizikalnim procesima. Prvi uveo upotrebu termometra i higrometra. Pionir primjene fizikalnoga mjerenja u medicini. Konstruirao vagu koja se upotrebljavala za promatranje i proučavanje metaboličkih procesa; u nekim pokusima sudjelovao je i Galilei. Od 1611. do 1624. profesor teorijske medicine u Padovi.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: