Field, John

John Field
Field, John, irski pijanist i skladatelj (Dublin, 26. VII. 1782 – Moskva, 23. I. 1837). Učio kod djeda, orguljaša u Dublinu, i kod → M. Clementija. Javno izvodio uglavnom njegova djela, pratio ga na putu u Pariz, Beč i Petrograd. Tamo djelovao kao koncertant i pedagog, 1821. preselio se u Moskvu, nastupao po Europi, F. Liszt ga je opisao kao sjajna klavirskog pedagoga. Djela: 7 klavirskih koncerata, 4 sonate, 20 nokturna, varijacije, fantazije, ronda i poloneze za klavir. Poznat po nokturnima koji su bili uzor istovrsnim djelima F. Chopina.