Fuller, Richard Buckminster

Richard Buckminster Fuller
Fuller, Richard Buckminster, amer. arhitekt i teoretičar arhitekture (Milton, 12. VII. 1895 – Los Angeles, 1. VII. 1983). U projektiranju objekata koristi se najnovijim tehnol. dostignućima, a montažnim elementima, aluminijem i prenapregnutim betonom racionalizira gradnju. Njegova je arhitekture vizionarska anticipacija budućnosti (Dymaxion House, tetraedarski ploveći grad). God. 1952. konstruirao poseban tip kupole (osim pritiska rabi i napetost). Takav tip konstrukcije primjenjuje se pri gradnji šport., izložbenih i industr. objekata (Američki paviljon na svj. izložbi u Montrealu, 1967).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: