Gabrić, Ante

Ante Gabrić
Gabrić, Ante, hrvatski misionar (Metković, 18. II. 1915 – Maria Polli, Indija, 20. X. 1988). Isusovac od 1933, za vrijeme studija otišao u Indiju kao misionar. Studirao teologiju u Kurseongu, za svećenika zaređen 1943. Misijskim radom bavio se u bengalskim selima uz rijeku Ganges: Bošonti, Morapai i Maria Polli. Osnivao nove župe, podizao crkve i kapele, sve vrste škola, bolnice, sirotišta i prihvatilišta za beskućnike. Sudjelovao u izgradnji nasipa uz Ganges, izgradnji putova, mostova i industrijskih pogona. Dobivao je pomoć za gradnju objekata i prehranu svojega stanovništva gotovo iz cijeloga svijeta. Bio je suradnik i savjetnik → Majke Terezije. Njegove je spise iz misija objavio J. Gusić: Životni put jednog misionara (I–IV, 1972–89).