Gabričević, Branimir

Gabričević, Branimir, hrvatski arheolog (Podgora, 8. VII. 1915 – Beograd, 17. X. 1996). Doktorirao (1952) u Zagrebu. Asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1949–54); ravnatelj Arheološkoga muzeja u Splitu (1954–69). Potom profesor antičke arheologije na Filozofskom fakultetu u Zadru (od 1969) i profesor povijesti staroga vijeka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (1978–80). Proučavao klasičnu arheologiju, antičku kulturu rimske provincije Dalmacije, grčku kolonizaciju Jadrana i dr. Antička Issa (1958), Studije i članci o religijama i kultovima antičkog svijeta (1987) i dr.