Georgiev, Vladimir Ivanov

Georgiev, Vladimir Ivanov, bugarski jezikoslovac i leksikograf (Gabare, 3. II. 1908 – Sofija, 14. VII. 1986). Sveučilišni profesor u Sofiji. Bavio se starim balkanskim jezicima (Trački jezik, 1957, razni radovi o pelazgijskom i drugim ostacima starih jezika), slavistikom (na primjer staroslavenskim), općom indoeuropeistikom (Studije iz poredbeno-povijesne lingvistike, 1958) itd. Njegov pokušaj tumačenja etrurskoga jezika kao nasljetka hetitskoga nije uspio. Glavni urednik nekoliko enciklopedijskih djela (Kratka bugarska enciklopedija i dr.), inicijator izrade pravopisa bugarskoga jezika, urednik Bugarskoga etimološkog rječnika. Član nekoliko europskih akademija.