Grosser, Alfred

Grosser, Alfred, franc.-njem. politolog (Frankfurt na Majni, 1. II. 1925). Za II. svj. rata sudjelovao kao borac u franc. pokretu otpora. Nakon 1945. zagovarao njem.-franc. pomirbu i sporazumijevanje. Prof. politologije na Sveučilištu u Parizu 1955–92. Dobitnik njem. nagrade za mir 1975. Djela: U čije ime; Njemačka bilanca; Njemačka na Zapadu; Umorstvo čovječanstva: genocid; Moja Njemačka; Francuski put.