Hadrovics, László

Hadrovics, László, mađ. hungarist i slavist (Lendava, 27. VI. 1910 – Budimpešta, 13. V. 1997). Studirao na Sveučilištu u Budimpešti, doktorirao 1934; docent od 1951. i prof. od 1954. Bavio se slavistikom, hungaristikom i poviješću hrv. književnosti i jezika (Rumanac trojski, Aleksandrida, propovijedi Ivana Belostenca, Joakim Stullij, Matija Magdalenić, gradišćanskohrv. jezik itd.). Otkrio hrv. pjesmu Cantilena pro sabatho iz 80-ih god. XIV. st. Član Mađ. akademije znanosti i HAZU. Djela: O osnovama funkcionalne sintakse mađarskoga, Književnost i jezik gradišćanskih Hrvata u 18. i 19. stoljeću (1974), rječnička monografija Mađarski elementi u srpskohrvatskom (1985) i dr.