Hay, John Milton

Hay, John Milton, amer. političar i književnik (Salem, Indiana, 8. X. 1838 – Newbury, New Hampshire, 1. VII. 1905). Tajnik A. Lincolna (1861–65). Veleposlanik u Vel. Britaniji (1897–98), drž. tajnik (1898–1905). U korist amer. politike zalagao se za ukidanje interesnih sfera velikih sila u Kini (1899–1900). S lordom Pauncefoteom zaključio 1901. Hay–Pauncefoteov sporazum kojim je Vel. Britanija ustupila SAD-u izgradnju Panamskoga kanala. U rus.-jap. ratu (1904–05) zalagao se za lokaliziranje sukoba. Sa J. G. Nicolayem napisao životopis A. Lincolna (u 10 sv.), djelo važno za proučavanje Amer. građ. rata. Autor zbirke pjesama (Balade iz okruga Pike) u kojoj je, koristeći se lokalnim narječjima i nar. običajima, nastojao opisati život doseljenika na Divljem Zapadu.