Heron iz Aleksandrije

Heron iz Aleksandrije, Heronova lopta
Heron iz Aleksandrije, starogrč. matematičar i fizičar (vjerojatno ←I. st.). Izumio mehanizam za automatsko otvaranje i zatvaranje vrata, bocu iz koje se može istjerati voda tlačnim zrakom (Heronova boca), prototip parnog stroja i druge naprave i opisao ih u djelu Pneumatica. U matematici mu je najvažnije djelo Metrika, u kojem je donio mnoge točne (ili približne) formule za izračunavanje površina i obujma, od kojih je najpoznatija tzv. Heronova formula (poznata još Arhimedu) za površinu trokuta izraženu s pomoću njegovih stranica i poluopsega trokuta. P = s(s-a)(s-b)(s-c), gdje su a, b, c, stranice trokuta, s = 1/2 (a+b+c). Po njemu se naziva trokut čije su stranice i površina cijeli brojevi (Heronov trokut), npr. trokut sa stranicama 13, 14 i 15.