Hilferding, Rudolf

Hilferding, Rudolf, njem. političar (Beč, 10. VIII. 1877 – Pariz, II. 1941). Instruktor u socijaldemokr. školi 1906. Ured. lista Vorwärts 1907–15. Protivnik ratnih kredita. U ratu liječnik na tal. bojišnici. Prvak nezavisnih demokrata, gl. ured. Die Freiheit od 1920. Zastupnik u Reichstagu 1924–33. Ministar financija 1923. i 1928–29. Nakon dolaska nacista na vlast pobjegao u Švicarsku i Francusku. Žrtva Gestapao. Jedan od gl. teoretičara austromarksizma. Djela: Böhm-Bawerkova kritika Marxa; Financijski kapital.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: