Home Rule

Home Rule (engl. samouprava), polit. program irskog nac. pokreta 1870–1914. Naziv H. R. pripisuje se irskom političaru Isaacu Buttu, koji je 1870. osnovao irsku građ. nac. stranku u Dublinu (Home Rule League). Kao irski zastupnik u Brit. parlamentu potaknuo je 1871. pitanje donošenja zakona o H. R. Od 1877. pokret predvodi Irska nar. stranka pod vodstvom Ch. S. Parnella, koji se (nasuprot skupini fenijana) zalaže za parlamentarni put u ostvarenju irske samouprave. Prvi projekt zakona o H. R. podnio je W. E. Gladstone (1886. i 1893), ali je njegovo donošenje spriječio Dom lordova Brit. parlamenta. God. 1914. kralj je novi zakon sankcionirao (usprkos odbijanju Doma lordova), ali je izbijanje rata spriječilo njegovo izvršavanje. Tek je ugovorom od 6. XII. 1921. ustrojena Irska Slobodna Država (Irish Free State), koja je obuhvaćala juž. Irsku i imala status dominiona.