Izvoljski, Aleksandr Petrovič

Izvoljski, Aleksandr Petrovič, rus. političar i diplomat (Moskva, 18. III. 1856 – Pariz, 16. VIII. 1919). Rus. poslanik u Beogradu (1897) i Tokyju (1899–1903), ministar vanj. poslova (1906–10). S Engleskom sklopio (1907) sporazum o podjeli rus.-engl. interesnih područja u Afganistanu, Iranu i Tibetu. God. 1908. na sastanku u dvorcu Buchlauu u Moravskoj s austr. grofom Aerenthalom dao Austriji rus. odobrenje za aneksiju Bosne i Hercegovine. Zauzvrat propustio ishoditi slobodan prolaz rus. brodova kroz Dardanele, što je uoči I. svj. rata zaoštrilo rus.-njem.-austr. odnose na Balkanu. Prisiljen na ostavku. Potom kao poslanik u Parizu (1910–17) djeluje na jačanju rus.-franc. savezništva.