Juvenal, Decim Junije

Juvenal, Decim Junije (lat. Decimus Junius Juvenalis), rim. pjesnik (Akvin, o. 60 – o. 140). Jedan od najvećih satiričara rim. književnosti. Sačuvano je 16 njegovih satira skupljenih u 5 knjiga u kojima je duhovito, s puno humora i ironije, opisao naličje propadajućeg Rima. Njegovim satirama pripisuju se krilatice panem et circenses (“kruha i igara”) te mens sana in corpore sano (“zdrav duh u zdravu tijelu”) i dr.