Kelvin of Largs

Kelvin of Largs
Kelvin of Largs (pr. ime William Thomson), brit. fizičar (Belfast, 26. VI. 1824 – Netherhall, kraj Largsa, Škotska, 17. XII. 1907). Jedan od najistaknutijih znanstvenika svojega doba. Prof. u Glasgowu (1846–99), predsj. Royal Society (od 1890). U termodinamici uveo pojam temperature apsolutne nule i teorijski proračunao njezinu vrijednost (1848), među prvima formulirao drugi zakon termodinamike. Postavio teoriju o el. oscilacijama, o prenošenju signala kroz podmorske kablove. Pridonio teoriji elastičnosti, hidrodinamici, poboljšao metodu mjerenja morskih dubina zvučnim dubinomjerom, izradio uređaj za predviđanje i mjerenje plime i oseke, i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: