koncil ili sinoda

koncil, I. vatikanski koncil
koncil ili sinoda (lat. concilium; grč. sinodos sabor, vijeće, skupština), u kršćanstvu naziv za crkv. sabor biskupa i teologa okupljenih radi rješavanja pitanja koja se tiču crkv. učenja i discipline. Neke biskupske koncile (sinode) bilježi crkv. povijest već u II. st. Najšire značenje ima ekumenski koncil ili vaseljenski sabor, na kojem sudjeluju biskupi iz čitave Crkve, a u Kat. crkvi predvodi ga papa osobno ili preko legata. Prvih sedam ekumenskih koncila (sinoda) održavanih na Istoku (325–787) priznaje Istočna, Zapadna i većina protest. crkava. Kasnije ekumenske koncile, do danas održanih 21 (iako su nekima od njih prisustvovali i predstavnici Carigrada), priznaje samo Kat. crkva. Na II. vatikanskom koncilu, inspiriranom ekumenskim idejama pape Ivana XXIII., sudjelovali su i promatrači nekih pravosl. i protest. crkava. Osim ekumenskih, održavali su se i razni pokrajinski koncili (npr. k. afričkih, španjolskih, južnogalskih biskupa u IV. i V. st.) ili endemijski sinodi Carigradske crkve; u sr. vijeku neke je sinode sazivala i drž. vlast. U Kat. crkvi održavaju se još i plenarni koncili (concilia plenaria), koji se protežu na više crkvenih pokrajina, i provincijalni koncili (concilia provincialia), koji rješavaju probleme nadbiskupije. → sinod