konji

konji, belgijski

konji, lipicanac

konji, divlji mongolski (Przewalski)

konji, arapski konj

konji, engleski konj
konji (Equidae), por. sisavaca kopitara iz reda neparnoprstaša (Perissodactyla), dugačkih nogu s jednim prstom koji završava kopitom. Rod današnjih konja (Equus) potječe od troprstoga amer. hipariona (Hipparion). Vrste: eurazijski (mongolski), divlji k. (E. ferus), az. polumagarac (E. hemionus), afr. divlji magarac (E. asinus) i divlji k. (E. przewalskii) i zebra. Pripitomljene podvrste ili rase: tzv. hladnokrvni (španj., belg., norički, franc., hrv.) i toplokrvni (arapski, lipicanci, bosanski, nonijus). Križanjem su dobiveni bastardi mazga i mula. Sistematika i evolucija konja nije u znanosti posve jedinstveno utvrđena. Općenito se smatra da je današnji konj prešao u gornjem eocenu iz Sjev. Amerike u Europu, da je u međuvremenu izumro u Americi, te je u nju ponovno uveden tek španj. kolonizacijom. Razvitak civilizacije snažno je određen udomaćivanjem konja kao jedne od najvažnijih domaćih životinja. Arheol. nalazi potvrđuju njegovo korištenje u južnoruskim stepama još u ←V. tisućljeću. U paleolitiku još se lovi radi mesa i mlijeka, u neolitiku je već pripitomljen. U ←IV. tisućljeću koristi se za jahanje, u ←III. tisućljeću za vuču (Babilon), u ←II. tisućljeću u bojnim kolima. Upotrebom konja bitno su se umnožile ljudske mogućnosti, napose komunikacija između najudaljenijih civilizacijskih područja, voj. pohodi i migracijska kretanja. U mnogim narodima konj je gl. totemska životinja, žrtva konja najviša je počast bogovima, a kobila je dojilja junaka. Sposobnosti upotrebe konja u voj. formacijama omogućavale su pobjede pojedinih vojska (npr. upotreba stremena kod Avara). Kult konja kao simbola prestiža aristokracije razvio se još od antike i zadržao se do danas, a posebno značenje konja za čovjeka istaknuto je i u brojnim posebnim nazivima u većini jezika kojima se označuju pojedine vrste konja i sl., sve do značenja konjske potkove kao hamajlije. U Hrvatskoj prisutnost konja potvrđena je potkraj vučedolske kulture (o. ←2200), a lipicanci su uzgajani od sred. XVI. st. Iako se upotrebom mehanizacije bitno smanjila potreba za konjima, oni su ostali i dalje omiljena životinja, jedna od rijetkih kojoj čovjek iskazuje osobitu pažnju, neovisno o upotrebnoj vrijednosti. → konjički šport