spektralna analiza

spektralna analiza, u fizici i kemiji, ispitivanje svjetlosnog zračenja koje emitira tvar pod utjecajem visoke temperature. Tako se na osnovi karakterističnih spektralnih linija koje emitira ili apsorbira tvar određuje sastav i struktura atoma, molekula i većih tvarnih objekata. Kvalitataivna i kvantitativna analiza vrši se s pomoću instrumenata koji se zovu spektrografi i koji svjetlost rastavljaju u spektar i snimaju je na fotografsku ploču ili na neki drugi način. Dobiveni zapis spektra na fotografskoj ploči zove se spektrogram. Spektrograf za snimanje Sunca u monokromatskoj svjetlosti naziva se spektroheliogaf i obično je dio teleskopa. Slika Sunca dobivena spektroheliografom zove se spektroheliogram. U meteorologiji je s. a. matematički postupak Fourierove analize meteoroloških podataka.