Kučuk-Kajnardžijski mir

Kučuk-Kajnardžijski mir, sporazum o miru između Turske i Rusije u mjestu Kučuk-Kajnardži 21. VII. 1774. kojim je okončan rus.-tur. rat 1768–74. Rusija je dobila utvrdu Kinburn na utoku Dnjepra u Crno more, Kreč i Jenikale na Krimu, kao i pravo na slobodnu plovidbu trg. brodova po Crnome moru, kroz tjesnace i Dunavom. Tatarima na Krimu i Kubanu zajamčena je neovisnost. Moldavija i Vlaška, koje je Rusija tijekom rata osvojila, predane su na upravljanje njihovim knezovima. Rusiji je priznato pravo da u Turskoj štiti kršć. vjeru (poglavito pravoslavnu), otvara diplomatska predstavništva i trg. konzulate.