licej

licej (grč.), naziv za opću sr. školu. U ant. Ateni filoz. škola koju su utemeljili Aristotel i peripatetici, nazvana prema obližnjem gaju i hramu Apolona Likejskog. Poslije su se tako nazivale sr. i visoke škole. U novije doba najčešće naziv za sr. škole: u Francuskoj za drž. sr. školu s internatom, u Italiji za gimnaziju; naziv se upotrebljava još u Austriji, Belgiji i Rumunjskoj. Tako su se nazivale i neke djevojačke sr. škole (gimnazije) u Hrvatskoj.