Liddell Hart, Basil Henry

Liddell Hart, Basil Henry, brit. voj. povjesničar (Pariz, 31. X. 1895 – Marlow, 29. I. 1970). Sudionik I. svj. rata, voj. karijeru prekinuo zbog bolesti 1924. u činu satnika. Autor većeg broja radova o ratnoj vještini i voj. povijesti. Njem. ratni stratezi prihvatili su njegovu teoriju o tenkovskom ratovanju i prvom udaru.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: