Mundell, Robert

Mundell, Robert, kan.-amer. ekonomist (Kingston, Kanada, 24. X. 1932). Sveuč. prof. u New Yorku (Columbia), Ženevi i Chicagu; urednik više međunar. ekon. časopisa, suradnik MMF-a. Za analize iz monetarne i fiskalne politike dobio je 1999. Nobelovu nagradu za ekonomiju. Djela: Međunarodni monetarni sustav: sukob i reforma; Međunarodna ekonomika; Monetarna teorija: inflacija, kamate i rast u svjetskom gospodarstvu i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: