socijalizam

socijalizam (od latinskoga: socialis društven), ideologija i pokret koji teži uspostavi društva na načelima socijalne pravednosti, na pravednoj raspodjeli materijalnih i kulturnih dobara, na jednakosti i međusobnoj solidarnosti pripadnika društva. Obuhvaća širok spektar pokreta i ideja koji se razlikuju po ciljevima i sredstvima kako ih ostvariti, od demokratskih i reformističkih do revolucionarnih i nasilnih. U marksističkoj teoriji socijalizam je prijelazno razdoblje između → kapitalizma i → komunizma, zasnovano na raspodjeli prema radu, podruštvljenim sredstvima za proizvodnju i → diktaturi proletarijata. Također, društveno uređenje zasnovano na jednostranačkoj autoritarnoj vlasti komunističkih stranaka. Realni socijalizam, naziv koji se od kraja 1960-ih rabio za socijalistički poredak u Sovjetskom Savezu i zemljama takozvanoga Istočnog bloka. Socijalizam s ljudskim licem, naziv za pokušaje reforme autoritarnih temelja komunističke vlasti u zemljama takozvanoga državnog socijalizma. Demokratski socijalizam, socijalistički pokret u Zapadnoj Europi. → utopijski socijalizam; → gildski socijalizam; → kršćanski socijalizam; → katedarski socijalizam
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: