Noyori, Ryoji

Noyori, Ryoji, japanski kemičar (Kobe, 3. IX. 1938). Doktorirao na Sveučilištu u Kyotu (1967), profesor kemije na Sveučilištu u Nagoyi. Radio s nobelovcem Coreyom na Harvardovu sveučilištu. Otkrio kiralne katalizatore na bazi rodijevih i rutenijevih kompleksnih spojeva koji se rabe za enantioselektivne sinteze mnogih važnih industrijskih spojeva. Osobito je proučavao reakcije asimetričnih hidrogenacija. Za doprinos razvoju kiralnih katalizatora podijelio sa S. W. Knowlesom Nobelovu nagradu za kemiju 2001 (drugu polovinu dobio je K. B. Sharpless). Direktor sveučilišnoga centra za znanost o materijalima u Nagoyi, podupire razvoj takozvane zelene kemije kao doprinos znanosti održivom razvoju. Član Papinske akademije znanosti.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: