Mahābhārata

Mahābhārata, detalj reljefa s hrama Angkor Wat, prizor bitke
Mahābhārata, veliki staroindij. junački ep na sanskrtu, nastajao od IV. st. do IV. st. (o. 100 000 dvostihova, 18 knjiga). Pripisuje se mitskom pjesniku Vyâsi. Radnja epa bavi se sukobom oko naslijeđa u plemenu Bhârata, između rodova Kaurava i Pândava. Fantastična bitka do međusobnog istrebljenja na polju Kurukšetri prenosi se na duhovnu razinu, junaci posjeduju božanske moći, a gl. skriveni junak epa Krišna otkriva svoju božansku prirodu Arjuni, junaku Pândava. U primarnu priču, koja možda ima pov. jezgru, uklopljene su različite epizode, parabole, legende, herojski mitovi i filoz.-religiozni traktati, od kojih je najpoznatiji Bhagavadgîtâ (Pjesma uzvišenoga). M. je izvor za poznavanje starog indij. društva, njegovih ustanova, vjerovanja, nar. baštine, kao i filoz. načela hinduizma i utjecaja budizma.