međunarodni odnosi

međunarodni odnosi, odnosi među državama i nedrž. akterima koji prelaze okvire granice država. U užem smislu, odnosi među državama na polit., gosp., diplomatskom, kult. i voj. području. U širem smislu, odnosi među državama, međunar. organizacijama, nedrž. akterima i pojedinačnim skupinama i komunikacija među njima koja se odvija institucionalno ili izvaninstitucionalno.