Mirković, Mijo

Mijo Mirković
Mirković, Mijo (pseud. Mate Balota), hrv. ekonomist i književnik (Rakalj, 28. IX. 1898 – Zagreb, 17. II. 1963). Prof. na Prav. fak. u Subotici i Beogradu 1930–41. Sudionik antifašist. borbe 1941. Nakon rata prof. na Ekon. fak. u Zagrebu. Član izaslanstva FNRJ na ministarskoj konferenciji u Londonu i Parizu 1946. i Mirovnoj konferenciji u Parizu 1946. Stalni delegat Ekon. i soc. vijeća UN-a. Bavio se i publicistikom i poezijom. Od 1947. red. član JAZU. Djela iz ekonomije: Trgovina i unutrašnja trgovinska politika, 1931; Spoljna trgovinska politika, 1932; Industrijska politika, 1936; Agrarna politika, 1940; Ekonomska struktura Jugoslavije 1918–1941,1950; Ekonomika agrara FNRJ, 1950; Seljaci u kapitalizmu, 1952; Ekonomska struktura Jugoslavije 1918–1941, 1950; Uvod u ekonomiku Jugoslavije, 1959; čak. zbirka Dragi kamen, 1938; Flacius, 1938; Puna je Pula, 1954; Stara pazinska gimnazija, 1959; Matija Vlačić Ilirik, 1960. Poezija i proza: Tijesna zemlja (roman).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: