Miroslavljevo evanđelje

Miroslavljevo evanđelje, Beograd, Narodni muzej
Miroslavljevo evanđelje, iluminirani rukopis napisan za humskoga kneza Miroslava potkraj XII. st. (prije 1195). Sadrži 181 pergamentni list, pisan ustavnom ćirilicom na staroslav. jeziku zetsko-humske redakcije. Raskošno oslikan inicijalima (296), minijaturama i dr. Od autora spominje se dijak Grigorije. Za osman. nadiranja sklonjen u manastir Hilandar, od 1896. u Srbiji; danas u Nar. muzeju u Beogradu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: