mazdaizam

mazdaizam, dualistička religija starih Iranaca (Medijaca, Baktrijaca, Perzijanaca, Parta itd.). Javlja se u I. tisućljeću. U vrijeme carstva Ahemenida (VI–III. st.) služb. iran. religija. Gl. joj je izvor sveta knjiga Avesta; isprva je to politeistička religija s mnoštvom bogova, duhova i demona, a gl. su dobri duh (Ahura Mazda) i njemu podložni zli duh. Vjerski reformator Zaratustra (grč. Zoroaster), koji je prema tradiciji djelovao u VII–VI. st., uveo je kult vrhovnog boga Ahura Mazde (ili Ormuzda). Ipak, m. ostaje izrazito dualistička religija, s dvama bogovima, dobrim Ormuzdom i zlim Ahrimanom. Progonjena za osvajanja Aleksandra III. Velikoga; nac. perz. religija u državi Sasanida (227–651), nestaje u vrijeme arap. invazije i širenja islama u VIII. st. Danas ispovijedaju m. samo malobrojni u juž. Iranu i Parsi u Indiji.