mahāyāna

mahāyāna (sanskrt. veliko kolo svijeta), budističko naučavanje o putu izbavljenja svih bića kojima je svima imanentna budinska narav, pa im je stoga moguće oslobađenje od trpljenja, a ono se postiže dostizanjem istine svijeta. Za razliku od hinayane (mala kola), koja se bavi samo čovjekom, m. poopćuje shvaćanje bitka bića. Temeljni je princip sućut prema bićima. Ona proizlazi iz shvaćanja odnosa transcendencije i praznine, izražava proživljavanje njihove različitosti i jedinstva. Kao mlađa (sjeverna) grana budizma, izložena u sutrama, m. predstavlja vrhunac indij. misaone obzirnosti, sa snažnim utjecajem i na kin. i jap. budizam.