metil

metil, CH3-, jednovalentni org. radikal dobiven od metana oduzimanjem jednog atoma vodika. Metiliziranje je postupak supstitucije ili adicije metilnom skupinom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: