nacionalizacija

nacionalizacija (franc.), postupak države kojim priv. vlasništvo poduzeća i pojedinaca prenosi u svoje vlasništvo. Može biti potpuna ili djelomična, s obzirom na činjenicu odnosi li se na sva dobra i resurse i poduzeća unutar države, ili na samo jedan dio. Razlozi za takav postupak su sljedeći: potreba za sredstvima za proizvodnju nakon ratova i revolucija, racionalno korištenje prir. bogatstava, sprječavanje većih gosp. poremećaja i sl. Provodi se na temelju odluka nadležnih organa. Najpoznatiji primjeri n. događaju se nakon I. i II. svj. rata kada socijalist. države provode potpunu nacionalizaciju, a u Sovj. Savezu nacionalizirana je čak i zemlja. Raspadom socijalist. sustava 1990-ih te zemlje kreću u sustavnu denacionalizaciju odnosno privatizaciju velike većine dotad drž. poduzeća. Zap., tj. kapitalist. zemlje krenule su drugim putom, jer su nakon II. svj. rata nacionalizirale samo veća poduzeća od velikoga drž. značenja kako ne bi propala. Ta su poduzeća danas većinom ponovno privatizirana, s nekim iznimkama poduzeća za koje je ustanovljeno da je optimalno rješenje drž. vlasništvo.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: