Natta, Giulio

Giulio Natta
Natta, Giulio, talijanski kemičar (Porto Maurizio, 26. II. 1903 – Bergamo, 2. V. 1979). Profesor na sveučilištima u Paviji, Rimu, Torinu, Milanu. Proučavao stvaranje organskih makromolekula, uspio polimerizacijom propena dobiti polipropen važan u komercijalnoj upotrebi. Prvi Talijan dobitnik Nobelove nagrade za kemiju (s Nijemcem → K. Zieglerom, 1963) za rad na polimerima. Našao i postupak dobivanja alkohola pod visokim tlakom (tlačna sinteza).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: