Ninoslav, Matej

Ninoslav, Matej, bos. ban 1232–50. U doba njegova banovanja herceg Koloman (1238) i Bela IV. (1244) poduzeli su voj. pohod na Bosnu. Kad je 1235. kralj Andrija II. predao Bosnu na upravu svojem sinu, hercegu Kolomanu, koji je postavio Prijezdu za bana, N. se sklonio na J, a 1240. sklopio s Dubrovčanima “vječni mir”. Poslije Kolomanove smrti i tatarske navale vratio se u Bosnu i prisilio rođaka Prijezdu na odstupanje s banske časti. Bela IV. ipak ga je uspio prisiliti na priznavanje ug.-hrv. vrhovništva i davanje crkv. desetine. Nakon što je Bela IV. poduzeo novi pohod na Bosnu, N. je bio prisiljen odstupiti te mu se o. 1253. gubi svaki trag.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: