Owen, Richard

Owen, Richard, britanski anatom i paleontolog (Lancaster, 20. VII. 1804 – London, 18. XII. 1892). Studirao medicinu u Edinburghu i Londonu. Djelovao kao sveučilišni profesor anatomije, fiziologije i poredbene anatomije u Londonu te kao kustos Britanskoga muzeja. Zaslužan za osnivanje Prirodoslovnoga muzeja (Natural History Museum) u Londonu. Napose se bavio anatomijom kralježnjaka (Poredbena anatomija i fiziologija kralježnjaka, I–III; Prototip i homolognost kralježnjačkoga kostura). Protivio se Darwinovoj teoriji evolucije prirodnim odabirom, za nj je evolucija složeniji proces. Autor naziva dinosaur (1842).