pacta sunt servanda

pacta sunt servanda (lat. ugovori se moraju poštovati), prav. načelo iz rim. prava na koje se u međunar. pravu i u međunar. odnosima često poziva da bi se istaknula obvezatna narav međunar. ugovora. Jedno od najstarijih običajnih pravila i jedno od osnovnih načela međunar. ugovornog prava, usvojeno i Bečkom konvencijom o ugovornom pravu iz 1969. Odstupanje od tog načela dopušteno je samo u točno određenim slučajevima, kao što je npr. nastupanje više sile (vis maior), ili primjena klauzule rebus sic stantibus.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: