Pio XII.

Pio XII.
Pio XII. (pravim imenom i prezimenom Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli), papa 1939–58. (Rim, 2. III. 1876 – Castel Gandolfo, 9. X. 1958). Nuncij u Bavarskoj (1917) i Njemačkoj (1920–29). Državni tajnik Svete stolice (1930–39), utjecao na politički smjer papinske kurije, obavljao više diplomatskih misija. Kao papa uzalud nastojao oko mira i pomoći progonjenima, osobito Židovima, kojih je više desetaka tisuća spasio, oslanjajući se osobito na tradicionalnu diplomaciju. Izostanak službene osude nacističke politike do danas je predmet mnogih osporavanja i različito se tumači. Nakon rata raznim se nastupima i dokumentima borio protiv komunizma, nastojao usmjeriti Crkvu prema modernim vremenima. Proglasio dogmu o Marijinu uznesenju (1950).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: