pozitron

pozitron, oznaka e+; laka, pozitivno nabijena elementarna čestica iz skupine leptona. Iste mase kao elektron i po veličini istoga naboja, ali pozitivnog; antičestica elektrona. Postojanje pozitrona predvidio je hrvatski fizičar –> Stjepan Mohorovičić (1890–1980) prije nego što je britanski fizičar –> P. Dirac (1902–84) postavio teoriju elektrona (1928), a otkrio ga je u kozmičkom zračenju američki fizičar → C. D. Anderson (1932). Pozitron mogu emitirati neke radioaktivne jezgre. U interakciji gama-zračenja s materijom može nastati par elektron–pozitron.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: