primas

primas (kasnolat.), u kršćanstvu, isprva biskup koji je imao jurisdikciju nad jednom ili više crkv. pokrajina, ili nad biskupijama jedne države. Hijerarhijski stupanj između patrijarha i metropolita. Javlja se u IV. st. u Africi. U sr. vijeku i novovjekovlju u nekim je zemljama p. bio prvi od nadbiskupa u toj državi i nadzirao ostale metropolije i nadbiskupije, npr. nadbiskup Toleda bio je p. Španjolske. Papa je p. Italije; p. Srbije naslov je barskog nadbiskupa. Danas samo počasni naslov.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: