psihokirurgija

psihokirurgija (grč.), nekoć popularna neurokirurška disciplina koja je zastupala kirurški pristup u liječenju duševnih bolesnika. Najčešće su se izvodili zahvati na mozgu (lobotomija) i autonomnom vegetativnom sustavu (simpatektomija). Danas su takvi zahvati napušteni zbog mogućnosti liječenja djelotvornim psihofarmacima.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: